Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

kiziakowo
18:52
Reposted fromnivea nivea

April 29 2014

kiziakowo
07:28
Reposted fromyourtitle yourtitle vianivea nivea

April 12 2014

kiziakowo
17:59
5848 27a2 500
Reposted fromnotnow notnow viamezzanine mezzanine

March 31 2014

kiziakowo
19:37
kiziakowo
19:27
1639 0fd9
Reposted fromxalchemic xalchemic viaallnight allnight

March 23 2014

22:27
5959 b403
kiziakowo
22:27
9355 a8b7
Reposted fromveriteti veriteti viakrainakredek krainakredek
kiziakowo
22:26
0541 bcd1 500
Reposted fromnazarena nazarena viakrainakredek krainakredek

February 04 2014

kiziakowo
20:08
kiziakowo
20:04
7992 f4c1
Reposted fromnutt nutt viamezzanine mezzanine
09:16

February 03 2014

kiziakowo
11:14
2821 50d5 500
Reposted fromkochamto kochamto viacoffee coffee

February 02 2014

kiziakowo
18:59
4006 9a23
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viakrainakredek krainakredek

January 07 2014

kiziakowo
12:47
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds vianivea nivea

December 27 2013

kiziakowo
11:48
- ładnie się uśmiechasz.
- bo ładnie mnie pocałowałeś.

— Lisica z Rosomakiem.
Reposted fromkabooom kabooom vianivea nivea

December 11 2013

kiziakowo
13:54
9613 a0d8
Reposted fromwera10i wera10i
kiziakowo
13:39
Reposted fromrobakowska robakowska viasawik sawik
kiziakowo
13:33
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viategoniema tegoniema

December 03 2013

kiziakowo
22:15
9150 d24d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek

November 28 2013

kiziakowo
14:27
1883 339e
Reposted fromrejka rejka viasawik sawik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl